Algemene Voorwaarden


Consumenten-Inkoopmanager geeft consumenten de mogelijkheid om leveranciers van energie (gas en stroom) te beoordelen en vergelijken op prijs, voorwaarden, kwaliteit en service.

U gaat akkoord met onderstaande voorwaarden.

Informatievoorziening op deze website

De informatie die verschaft wordt over prijzen en leveringsvoorwaarden en dergelijke van de diverse leveranciers is afkomstig van leveranciers. Hoewel Consumenten-Inkoopmanager zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.

U kunt een vergelijking maken tussen diverse leveranciers. Deze vergelijking is een momentopname gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u voor een aanbod van een leverancier kiest, zal uw aanvraag en gegevens door worden gegeven aan de betreffende leverancier. Consumenten-Inkoopmanager kan niet garanderen dat elke aanvraag daadwerkelijk tijdig wordt ontvangen vanwege de gebruikte elektronische communicatiekanalen. Heeft u niet binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging van de gekozen leverancier ontvangen, neem dan direct via de mail contact op met Consumenten-Inkoopmanager .

Indien u het aanbod van de leverancier accepteert is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Deze tot stand gekomen leveringsovereenkomst is een juridische overeenkomst tussen u en de leverancier. Leveranciers kunnen aanvullende voorwaarden stellen of de door u gesloten overeenkomst ontbinden, op basis van acceptatiecriteria zoals opgenomen in de voorwaarden van de leverancier. U kunt hierbij denken aan acceptatiecriteria zoals uw kredietwaardigheid, financiële of juridische tekortkomingen, of indien u een kleinverbruikcontract heeft gesloten op een grootzakelijke aansluiting, alsook indien de prijs onjuist blijkt. In dit geval heeft u geen recht op enige vorm van schade direct of indirect geleden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst door leverancier. U ontvangt van uw leverancier een bevestiging van uw leveringscontract nadat uw contract volledig is geaccepteerd.

Consumenten-Inkoopmanager is, na uw toestemming, gerechtigd om u op basis van de door u opgegeven contact- en contractgegevens voor afloop van uw contract een passend aanbod te doen en/of update te geven van de op dat moment geldende aanbiedingen.

Netbeheerkosten

Standaard wordt een gemiddelde grootte van de stroom- & gasaansluiting gebruikt voor het berekenen van de netbeheerkosten (3x25A voor stroom en G6 voor gas). Indien dit niet overeenkomt met uw werkelijke aansluitcapaciteit en u deze zelf nog niet in het vergelijk heeft aangepast, kunnen de netbeheerkosten afwijken. De netbeheerkosten worden definitief vastgesteld door uw netbeheerder op basis van uw werkelijke situatie.

Auteursrechten

Op de website van Consumenten-Inkoopmanager staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die van Consumenten-Inkoopmanager en derden afkomstig zijn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Consumenten-Inkoopmanager , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Consumenten-Inkoopmanager is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.

Beoordelingen en ervaringen

U kunt (in de nabije toekomst) op deze website een beoordeling over en ervaringen met energieleveranciers plaatsen. Ook kunt u reageren op beoordelingen of ervaringen van anderen.

U bent daarbij niet verplicht uw echte naam op te geven, maar u mag geen naam kiezen die kwetsend is of die de indruk wekt dat u namens een ander spreekt (bijvoorbeeld een energieleverancier, belangenorganisatie of Consumenten-Inkoopmanager ).

U dient een werkend e-mailadres op te geven. Consumenten-Inkoopmanager zal dit adres alleen gebruiken voor communicatie over de beoordeling of ervaring en zal dit adres niet aan derden verstrekken of op de website publiceren.

Consumenten-Inkoopmanager mag op elk moment het materiaal weghalen, verplaatsen of aanpassen.

U mag geen beoordelingen of ervaringen publiceren die:

  • onvoldoende feitelijke onderbouwing bevatten,

  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn,

  • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht

  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden,

  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals (hyperlinks naar) virussen of spyware bevat.

Tevens mag u geen beoordeling of ervaring publiceren als u medewerker of hulppersoon van een energieleverancier bent of op andere wijze een belang heeft bij beïnvloeding van een beoordeling of ervaring. Het is wel toegestaan om namens een energieleverancier te reageren op beoordelingen of ervaringen.

Indien Consumenten-Inkoopmanager van mening is dat uw beoordeling of ervaring of reactie daarop punt(en) van bovenstaande huisregels schendt dan wel in strijd is met de Nederlandse wet, is zij gerechtigd deze aan te passen of te verwijderen naar haar eigen inzicht. Consumenten-Inkoopmanager hoeft daarover geen overleg te voeren met u.

Indien u bij herhaling de huisregels schendt dan wel in strijd met de Nederlandse wet handelt, is Consumenten-Inkoopmanager gerechtigd u de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. In geen geval is Consumenten-Inkoopmanager aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

U vrijwaart Consumenten-Inkoopmanager voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door u aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Onderhoud van de website

Consumenten-Inkoopmanager heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Consumenten-Inkoopmanager zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Consumenten-Inkoopmanager is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Consumenten-Inkoopmanager heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. Consumenten-Inkoopmanager is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

Aansprakelijkheid

Consumenten-Inkoopmanager spant zich in voor een optimale dienstverlening, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke consequenties als gevolg van vertragingen in afhandeling van aanvragen of (tarief)afwijkingen in het aanbod van leveranciers. Situaties waarbij sprake zou zijn van opzet of grove schuld door Consumenten-Inkoopmanager vormen hierop een uitzondering.

Onder de voorgaande uitsluiting vallen onder meer begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst en schade als gevolg van een door de leverancier geannuleerd of ontbonden contract om welke reden dan ook.

Consumenten-Inkoopmanager is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Consumenten-Inkoopmanager gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Wijzigingen van de overeenkomst

Consumenten-Inkoopmanager heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en Consumenten-Inkoopmanager afgesproken is.

Consumenten-Inkoopmanager is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.

Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement Midden-Nederland waarin Consumenten-Inkoopmanager gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door u ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authenthiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.

U dient in voorkomende gevallen Consumenten-Inkoopmanager zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor Consumenten-Inkoopmanager relevant kunnen zijn.